Бизнес – консултиране

 

Подбор на персонал

Целта на подбора на персонал е, посредством разнообразни психологически методи да се определи подходящия кандидат за обявената длъжностна позиция. Правилно подбраните служители са условие за успех: професионалната им адаптация и последваща мотивация са значително облекчени, тяхното обучение е по-кратко, инвестициите в кариерата им носят конкретни практически ползи за организацията, а рискът от „немотивирано” напускане максимално се редуцира.

Подборът на персонал основно печели време, усилия и избягване на грешки относно правилния избор на служители. Прилага се професионална психодиагностика за определяне на нужното съответствие между определен кандидат за работа и конкретната длъжностна позиция. Проучва се и съответствието на кандидата със спецификата на организацията.

За да  реализира максималната си полезност, подборът на персонал следва да бъде базиран на проучване на професионалната пригодност, съобразено с определени критерии за определената длъжност. Проучването на професионалната пригодност се извършва от съответни специалисти, притежаващи необходимите компетенции за оценяване в конкретни области на професионалната реализация. Самото проучване преминава в следния ред:

  • Прилагат се психологически тестове, казуси, въпросници, и нестандартни задачи, в които се изследват определени критерии за професионална пригодност, съобразени с изискванията за длъжността и отразени в съответната длъжностна характеристика
  • Прилага се оценъчна система
  • Представя се кратък доклад за професионална пригодност за всеки един от кандидатите
  • Резултатите се обобщават на база ранжиране на получените оценки от професионалното тестване


Човешки ресурси

Консултирането в област „Управление на човешки ресурси” е насочено към подобряване на организационния психоклимат, вътрешните комуникации и единния фирмен стил на организацията или фирмата. Прилага се с цел повишаване на мотивацията на служителите, намаляване на текучеството и повишаване на производителността.

 

Имиджмейкинг

Създаване на практически умения, добиване на лична увереност и професионално самочувствие при участие в публични и вътрешно-организационни изяви на управленския състав.

 

Работен екип

  • Психолог
  • Бизнес консултант – област „Управление на човешки ресурси“
  • PR консултант