Деца със СОП

 

 

Консултирането е насочено към деца със специални образователни потребноси, базирани на затруднания  в развитието и съществуващи проблемни състояния.

 

Области на подпомагане

 • Затруднения в устната и писмената реч
 • Временни задръжки в психическото развитие
 • Дефицити в нервно – психическото развитие: прояви на свръх-активност и състояния от аутистичния спектър
 • Проблеми в адаптацията, породени от физически дефицити


Диагностика

Отчитат се  основните отличителни белези и симптоматика при децата със специални нужди и децата със специални образователни потребности, с уточнението, че това са подрастващи, при които се наблюдават психически, сензорни и физически затруднения в развитието. Диагностиката изисква да се съберат данни от медицинското досие на детето, да се проведат интервюта с родителите, както и да се разговаря със самото дете.

Предварителните проучвания постигат:

 • Уточняване  на наличните ресурси преди обучението
 • Установяване на индивидуалните потребности от полезни умения
 • Разработване на индивидуална програма за развитие
 • Определяне на специфичен подход  на обучение, съобразени с индивидуалните потребности

 

Индивидуални програми за обучение

Уточнява се целта на работата с децата със специални нужди, която основно се насочва към тяхната социалната рехабилитация и образователно развитие. Основните работни понятия се разполагат в следните насоки:

 • Корекция, изразяваща се в подобряване или преодоляване на затруднението в развитието.
 • Компенсация,  означаваща заменяне на затруднената функция с друга запазена функция

 

Основен подход

 • Обучението е под формата на игри и забавни занимания, прилагат се:  игрова терапия, арт-техники и изкуство – терапия
 • Търсят се ресурсите на децата, набляга се върху техните интереси и силни страни
 • Всяко  постижение се стимулира и затвърждава
 • Работи се в непрекъсната връзка с родителите и близкото обкръжение на децата

 

Работен екип

 • Психолог
 • Семеен психотерапевт
 • Ресурсен учител
 • Специален педагог – логопед
 • Педагог – арт терапевт
 • Рехабилитатор