Професионално насочване

Бъдещата реализация на младите хора успешно може да бъде подпомогната с провеждане на предварителна професионална ориентация. Извършват се интервюиране и прилагане на тестови проучвания на нагласи и способности, с цел успешно професионално насочване и изграждане на лична увереност у подрастващите.

 

Същност

  • Работи се по специализирана психологическа методика за ранно идентифициране на заложбите, нагласите и талантите на подрастващите, с цел формиране на ефективна професионалната ориентация.
  • Провеждат се предварителни тестове и проучвания относно професионалната ориентация на младите хора, придружени с консултации за родителите.
  • Организират се консултации на деца с увреждания, деца със СОП и деца с нарушения в адаптацията, с цел повишаване на нивото на ограмотяване, разширяване на възможностите им за реализация в професията и стабилизиране на тяхната социална адаптация.
  • Провежда се подготовка и планиране на интервю за работа, изготвяне на автобиография и мотивационно писмо.

 

Работен екип

  • Психолог – психодиагностика
  • Бизнес – консултант  „Управление на човешки ресурси“
  • Юрист