Индивидуално консултиране и терапия

 

Психологическо консултиране

Психологическото консултиране е краткосрочен модел на подпомагане, като основната му цел е решаване на конкретен проблем с насочване към настоящето на клиента, когато то е свързано с трудности в ежедневието:

  • Проблеми в работата и училището
  • Кризи в личния живот и в семейството
  • Липса на увереност и самоуважение
  • Трудности при вземане на решение
  • Проблеми при поддържане на междуличностни отношения и др.

Психологическото консултиране  предполага демократичен модел на взаимоотношение между терапевт и клиент. Това осигурява възможност за поемане на автономна позиция на лицето, потърсило помощ, като с това се засилват личните компетенции и чувството за успешност при самостоятелно справяне с проблемите.

Произтичащо от  доверителните отношения между клиент и терапевт, психологическото консултиране се придържа към принципа на споделяне на ценности, но не и на налагане на ценности от страна на консултанта в процеса на междуличностно вдзаимодействие. Това цели засилване на личните стойности на лицето, потърсило помощ и вярата във възможностите за личното му  самоопределение и самоуправление в собствения му житейски план.

Макар и близка до психотерапията, психологическата консултация в повечето случаи протича като вид социално обучение, занимаващо се не толкова с вътрешни конфликти и психични травми, колкото с конкретната  реализация на индивида в определена житейска област.

Психологическото консултиране помага за овладяване на нови форми на поведение, при непрекъснато развиване на личността. Търси се промяна в поведението, така че човек да може да живее продуктивно и да изпитва удовлетворение от живота, независимо от неизбежните ежедневни трудности.

Психотерапия

Психотерапията е дългосрочен модел за модифициране, променяне или отслабване действието на фактори, възпрепятстващи ефективното функциониране на отделния индивид. Най–често в предмета й на дейност попадат сериозни проблеми, каквито са вътрешните конфликти и психичните травми. Психотерапията основно цели да снеме симптома, да премахне психотравмената ситуация и да укрепи съпротивителните сили на организма.

За постигане на терапевтични резултати, психотерапията обикновено  се насочва към несъзнаваните вътрешни съдържания, като силно акцентира върху постигане на катарзис и емоционално изразяване, както и достигане до емоционално – корективен опит. Прилагат се методите на позитивната и аналитичната психотерапия, в частност: работи се със сънища, симптоми, образи и фантазии. Целта е достигане до дълбоко скритата лична проблематика и нейното осмисляне през нов опит, като същевременно се търси и реализация на  по-висока  степен  на себепознание и себеизменение.