ИМИДЖМЕЙКИНГ


Public relation, като своеобразно приложно изкуство, основано на приложната психология и психотехниката, и основно насочено към промяна в обществените нагласи, включва в себе си частта имиджмейкинг, завишаваща рейтинга, престижа на определена марка, или личност.

Имиджът като цяло отразява очакванията на цели социални групи, но конкретно представлява творение на PR специалистите, вземащи предвид тези очаквания и използващи законите на психологията за постигането на тези цели. Имиджът е ефективен само тогава, когато той се възприема като единно цяло: отделните му части действат в синергетическа и хармонична свързаност в една посока. Добре изграден като концепция и приложение, имиджът е сериозен инструмент за влияние на очакванията и на процеса на приемане на решение от страна на публиките.

Целта на имджмийкинга е да изгражда позитивни образи чрез намиране на най-добрите способи за бързото и качествено идентифициране на дадена личност, на нейния авторитет и престиж и в резултат на това – да предизвика последващи действия на активност в предпочитанието, в избора тъкмо към даден човек, определена марка, или организация.

Прилага се при обществени кампании. Базира се на комбинирани похвати от областите: психология, журналистика и PR технологии, социологически направления, илюстративни похвати на приложните изкуства.

Основният модел в имиждмейкинга се базира на принципа на имиджпроектирането, част от съвременната психология на влиянието, чийто обект на внимание са психологическите аспекти при изграждане на имиджа.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИМИДЖА
Имиджът представлява цялостен комплекс от символи, психически програми и емоционално разсъдъчни асоциации, здраво свързани едни с други. Имиджът е в неразривна връзка с емоционалната сфера на личността, тъй като той представлява емоционално оцветения стереотип на представите и намеренията. Той е винаги е проекиционен и програмиран – указва или насочва към определена цел, като описва пътищата за постигане на целта. Като своеобразен образ на ценностите, той въздейства като изменя ценностната система на възприемащия и се сраства с базови етически постановки. Влияе извън рационалната аргументация на принципите на символното категоризиране на информацията. Удостоверява присъединяване на потребителя към ценности и психоемоцонален комфорт, като изгражда образа на желаното.

ОСНОВЕН МЕТОД В ИМИДЖПРОЕКТИРАНЕТО
Имиджпроектирането е един от основните психологически модели за въздействие върху аудиторията. Базира се на метода на „архетипичното кодиране“, произлизащо от езотерическата психология. В практиката си се основава върху световния рекламен опит и в частност върху методите и похватите на съвременната психология на влиянието и средствата за масова пропаганда.

Според „архетипичното кодиране“, често пъти човек оперира в мисленето си съвсем не чрез логически елементи, както е прието да се вярва, а чрез символи и метафори. Оновен метод на имиджпроектирането е методът на косвеното влияние върху психиката. Влиянието представлява процес на изменение на поведението на човека за сметка на формирането на личностните нагласи, намерения, представи, оценки и предпочитания. Прилага се при ниски нива на осмисляне на информацията при възприемащите.

Формулират се „косвени намеци” – комуникационни елементи, въздействащи по индиректен път. Според психологията на влиянието, човек е ирационално същество, което в постъпките си и реакциите на предпочитания е подвластно на психическите антоматизими. Поради тази специфика, насоченото влияние се обяснява като винаги субективно – въздейства върху психиката извън нейните възможности за разбиране, анализ и оценка на възприетото.

Имиджпроектирането се осъществява чрез използване на целия спектър от слабости и склонности на човека, в комбинирано прилагане на методите на стимулиране на многочислените илюзии, основаващи се на желанията и мечтите. Инструментът или целта на това рекламно влияние определя смисъла на понятието „имидж“.

Д. Първанова

Снимка: А. ЛиповаТрябва да влезете за да напишете коментар Вход