Огнен пой – представяне

/English below/

Това видео представя различни аспекти от креативната работа с огън, която е резултат от личен или групов творчески процес. С похвати от областта на движенческия театър в комбинация с истински огън, юношите от младежката театрална формация “Три-четири!” изобразяват огъня като символ, напълнен с личен смисъл и съдържание, а етапите на приемане и овладяване на ритуалните формули отразяват процесите на лична трансформация. Интерпретирайки значението и непреходните послания на огъня, юношите  в театралната трупа откриват неговия аналог в процеса на творческо вдъхновение – неизменна част от търсената личностна промяна и групова идентичност.

Произлязло от Нова Зеландия, огненото изкуство става все по-популярно сред младите хора, а сред “въртящите огън” дори вече се говори за обособяване на своеобразен вид “пой-култура”.

И докато маорите от Нова Зеландия са използвали поя за развиване на сила, координация и гъвкавост, запаленият пой в съвремието води до създаване на нови знания, научаване на “тайни” и придобиване на нова представа за себе си…

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

This video represents different aspects of artistic work with fire, which is the result of individual and group processes. By using methods from the field of the physical theatre and in combination with real fire and lights, the participants in the youth theatrical formation “Three-four!” represent the fire as a symbol full of individual points of view and content. The levels of accepting and mastering the rituals’ formulas are a reflection of the individuals’ personal transformation. By interpreting the meaning and the eternal messages of fire, the adolescents in the theatrical troupe discover its analogy in the process of creative inspiration, which is a constant part of the sought personal change and group identity.

Originated from New Zealand, fire art is becoming more and more popular among young people, and among the „spinning fire people“ is already a kind of „poi-culture“.

And while Maori from New Zealand used „poi“ to develop strength, coordination, and flexibility, the fire poi in modern times led to the creation of new knowledge, learning of „secrets“ and acquiring a new idea of yourself …Трябва да влезете за да напишете коментар Вход