Актуални програми за финансиране

АКТУАЛНИ ОТВОРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 01.08. – 28.09.2012г.

 

  1. ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА СТРОЕЖ НА ПЪТИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА КУЛТУРА И СПОРТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – Мярка 321
Приемът ще продължи от 27 юли до 22 август и е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. Общият ресурс за приемите е в размер 113 721 158 евро.  Поради големия интерес към мярката, тези средства бяха осигурени чрез допълнително прехвърляне към бюджета й със седмо изменение на ПРСР, което Европейската комисия одобри преди броени дни. В този период са предвидени три различни приема с определени целеви бюджети.
В рамките на втория целеви прием ще се финансират проектни предложения за строеж или ремонт на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.) Финансовата помощ за тях също е в размер на 43 993 334 евро, към които се добавят 7 867 245 евро неусвоен бюджет от предишен прием.
По третия целеви прием е определен ресурс от 10 млн. евро за изграждане на мобилни центрове, както и за изграждането или ремонта на културни средища, театри и библиотеки и центрове за социални услуги.
2. ПОКАНА  ЗА  ПРОЕКТНИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ПРОГРАМА „Европа за гражданите“ 2007-2013.
Програмата „Европа за гражданите“ има следните специфични цели:
- събиране на хората от местните общини в Европа, които да обменят опит, мнения и ценности, да се поучат от историята и да изградят бъдещето,
- да поощрява действие, дебат и размишление, свързани с европейското гражданство и демокрацията чрез сътрудничество с гражданските организации на европейско равнище,
- да доведе Европа по-близо до нейните граждани, като насърчи европейските ценности и постижения и съхрани паметта на нейното минало,
- да насърчава взаимодействие между гражданите и организациите на гражданското общество от всички участващи страни.
Допустими кандидати
Поканата е насочена към всички организации, установени в държавите, участващи в програмата, които са обществен орган, или организация с нестопанска цел с юридически статут.
Всяко действие по програмата е насочено към по-тесен кръг от организации. Поради това допустимостта на организациите заявители е определена конкретно за всяка мярка/подмярка в ръководство за програмата.
Допустимите държави за участие са държавите – членки на Европейския съюз, Албания, Македония и Хърватия.
Допустими дейности
Настоящото предложение обхваща следните дейности по програмата „Европа за гражданите“, които се подкрепят чрез отпускането на два вида безвъзмездни средства: безвъзмездни средства по проекти и оперативни безвъзмездни средства:
Действие 1: Активни граждани за Европа
Мярка 1: Побратимяване на градове
Тази мярка е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез участие в дейности на побратимени градове.
Мярка 1.1: Срещи на граждани от побратимени градове (безвъзмездни средства по проект)
Тази мярка е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез участие в дейности на побратимени градове. Проектът трябва да включва общини от най-малко две участващи държави, от които поне една е държава – членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 25 международни участници от поканените общини. Максималната продължителност на срещата е 21 дни.
Максималният размер на безвъзмездните средства, които се предоставят е 25 000 евро за проект.
Минималният размер на безвъзмездните средства, които се предоставят е 5 000 евро.
Мярка 1.2: Мрежи от побратимени градове (безвъзмездни средства по проект)
Тази мярка подкрепя развитието на мрежи, създадени въз основа на връзки чрез побратимяване на градове, които имат съществено значение за гарантиране на структурирано, интензивно и разностранно сътрудничество между общините и следователно за постигане на максимално въздействие на програмата. Проектът трябва да предвижда поне три събития. Той трябва да включва общини от най-малко четири участващи държави, от които поне една е държава – членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 30 международни участници от поканените общини.
Максималната продължителност на проекта е 24 месеца; максималната продължителност на всяко събитие е 21 дни.
Максималната допустима сума за проект по тази мярка е 150 000 евро.
Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 евро.
Краен срок за подаване на документи
Действие 1, Мярка 1.1 Срещи на граждани от побратимени градове : 1 септември.
Действие 1, Мярка 1.2 Създаване на тематична мрежа от побратимени градове: 1 септември.

3. BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”, операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”.
Конкретните цели са:
•          подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културно и историческо наследство;
•          икономическа диверсификация на съответната територия или регион;
•          насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база;
•          привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти и използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар;
•          използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Допустими кандидати са всички 264 общини в Република България.
Изискване по схемата е кандидатите да участват в партньорство с още най-малко две общини с цел обособяване на туристически район, формиране на общ туристически продукт и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.
Проектите по схемата ще се осъществяват на територията на Република България и на 10-те генериращи пазара за българския туризъм: Великобритания; Германия; Гърция; Румъния; Русия; Сърбия; Турция; Украйна; Чехия и Швеция.
Бюджетът на схемата за безвъзмездна финансова помощ възлиза на  6 051 292,57 лв.
 Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
  • Разработване на туристически пакети и/или диверсификация на съществуващи такива;
  •  Рекламни дейности, подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическия продукт;
  •  Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири;
  •  Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;
  •  Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;
  • Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги – комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието на района, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.
Проектните предложения се подават по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 28 септември 2012 г, 16:00 ч. местно време.
ВАЖНО!!!
Бенефициенти и партньори-общини по договори за безвъзмездна финансова помощ по схемаBG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт” не могат да участват като кандидати и партньори по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ.
Кандидатите и партньорите-общини по настоящата схема следва да гарантират липсата на припокриване и дублиране с дейности по схема BG161PO/3.1-02/2009 “Подкрепа за развитието на туристически атракции“ и схема BG161PO/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Разходи за проект, подпомаган по други европейски програми и други донори, както и по национални програми с публично финансиране, не могат да бъдат едновременно допустими и за финансова помощ по настоящата процедура за същите дейности (разходи). Следователно кандидат, подпомаган по други европейски програми и други донори, както и по национални програми с публично финансиране, може да кандидатства по настоящата процедура за безвъзмездна помощ единствено за други, нефинансирани по тези програми, дейности (разходи).
С пожелания за успешна работа и правилни управленски решения!
Петя Димитрова


Един Отговор на Актуални програми за финансиране

  1. Това, че публикувате такава информация е много ценно.Добре е да се популяризират тези програми.

Трябва да влезете за да напишете коментар Вход