Директори, дръжте се!

В началото на октомври стартира проверяваща „Национална кампания за психосоциални рискове при работа 2012”, организирана от Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и провеждаща се едновременно във всички страни от Европейския съюз.

Кого ще проверяват и кой е отговорен?
Директори и ръководители на сектори и звена.

Първоначални сектори на проверка:

 • Здравеопазване;
 • Социални дейности;
 • Услуги (хотели и ресторанти);
 • Транспорт.

Какво се разбира под понятието „психосоциален”?

Според кампанията, това е взаимодействието между психични и социални фактори“, означаващо взаимодействие и в двете посоки, т.е от социални фактори към психични, и обратно. Пак според кампанията, психосоциалните опасности могат да бъдат дефинирани като: „ключови аспекти на реализацията на професионалните ангажименти и съответния им социален и свързан с околната среда контекст, които е възможно да причинят психични, социални или физически вреди“.

Фактори на професионалния стрес:
Предвид факта, че първично проверяваните на територията на България са предимно и на първо място 7900 организации в сферата на хуманното здравеопазване и социалните дейности, отчита се необходимост от преглед на задължителните критерии за индикация на психосоциалното здраве и начините за тяхната подкрепа именно в тези сфери.

Какво следи кампанията?

 • Организационна култура и функции (вкл. големина, структура и процедури);
 • Роля в организацията;
 • Кариерно развитие;
 • Свобода на решенията/Контрол;
 • Междуличностни взаимоотношения на работното място (включително лидерско поведение);
 • Взаимовръзка работа – семейство.
 • Работна среда и работно оборудване;
 • Вид на задачите и естество на работата;
 • Работна натовареност/скорост на работа;
 • Работен график.

За наетите работници и служители:

Във формите за обратна връзка на кампанията може да се изрази свободно мнение.

По материали на:

Министерство на труда и социалната политика, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“Трябва да влезете за да напишете коментар Вход