Извънкласните занимания – да се провеждат в кръчмите, за по-сигурно


Д.Първанова

Вечерният час – параграф 22

Или до колко часа е допустимо да се провеждат допълнителните извънкласни занимания с деца и млади хора?

Случай от практиката:

 • Баща на дете, който не живее с детето, започва да обижда директора и ръководителя на група за извънкласни дейности, защото детето е на занимания в часовете, след приключване на следобедната смяна в училище.

 • Предварително, родителите на детето са запознати със заниманията и тяхното естество, както и са дали писмено съгласието си, детето да ги посещава.

 • Ръководството е съгласно с ограничаването на заниманията, като тяхната допустима крайна граница е вече 20:30 часа. Аргументът за тази коригираща мярка е, разбира се вечерният час… и, че е тъмно…

 • Същевременно, наложеният краен час за извънкласни занимания предполага изключително малко време за работа, предвид факта, че учениците от следобедната училищна смяна успяват да се включат в извънкласните занимания около 19.30 часа, да се подготвят за заниманията в рамките на десетина – петнадесет минути, да поработят по същността на заниманията колкото време има,  и да започнат да приключат към 20.15 часа, за да могат да се вмъкват в изискванията за край на часовете – 20.30 часа.

 • Това, от своя страна влиза в противоречие на официалния регламент за допълнителните извънучилищни занимания, който предвижда те да се провеждат в рамките на два учебни часа, с междучасие между тях. Една проста сметка показва, че така наложеното ограничение предполага реална работа с децата по-малко от час, което влиза в противоречие с графиците по нормативните уредби и документи за извънучилищна дейност.

По повод възникналия казус относно рамките на вечерния час, екипът  направи собствено проучване. Представяме ви обобщените резултати, съобразени със Закона за закрила на детето.

 1. Ако се приеме, че детето посещава спорт, танци или извънкласни занимания с цел да задоволи свои потребности, то идеята, че е „тъмно“ противоречи на принципите на закрила: зачитане и уважение на личността на детето, осигуряване най-добрия интерес на детето, осигуряване развитието на дете с изявени дарби (чл.3 ал.1, 3, 10)

 2. Една от основните задачи на закрила на децата с изявени дарби е насърчаване на творческите заложби и потребности. При условие, че родителят знае и е съгласен и е на лице придружител (предполага се, че в този случай ръководителят на занятията притежава подходяща професионална квалификация), то тезата за тъмното е напълно необоснована и противоречи на разпоредбите на глава втора от Закона за закрила на детето- Права на детето (чл.10, чл.11 ал.2, чл.12).

 3. Важно е да се изясни значението на самото задължение на родителя, настойника, попечителя или другите лица, които полагат грижи за дете от чл.8 ал.3.

 4. Налагането на санкции е последната алтернатива, която може да бъде приложена.

 5. Липсва конкретно законово определение за ученик, може субсидиарно да се тълкува и приложи разпоредбата на чл.2 от Закона за закрила на детето, която гласи: Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години. Когато едно физическо лице е пълнолетно, дееспособно и правоспособно, не е на лице предпоставка да му бъде налаган вечерен час, тъй като това би довело до противоречие с правата и свободите на гражданите, упоменати в Конституцията на Република България. Същото би следвало да важи и за всеки ученик, навършил 18.

 6. Връщайки се отново на Закона за закрила на детето, става ясно, че там не се използва терминът „вечерен час“. От императивните норми относно правата и задълженията на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете става ясно, че: Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст. (чл.8 ал.3);

 7. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. (чл.8 ал.4)

8. Хубавото на българската администрация е, че винаги има по-горестоящ орган и за да се стигне до него, е нужно само търпение и спазване на съответната форма. Единственият въпрос, който изниква е, какво ще стане с тези деца докато чакат някой да отвори, прочете и приложи длъжностната си характеристика.

Изводите са, че така наложеното ограничение – 20.30 часа, базирано на вечерния час и идеята, че е „тъмно“, би подлежало на допълнително разглеждане. Иначе, може да се смята за дискриминация на детската личност, както е видно от законовите разпоредби от ЗЗД.

Потребностите на детската личност се формират от това, което им се предоставя от страна на възрастните. Въпросът е, къде е проблемът? В това, че младите хора се занимават с развиващи дейности след училище, ли?…  Ами, за да си нямат проблеми, нека и специалистите да се оттеглят от казуса, та децата и младите хора да могат спокойно да пребивават по кръчмите в свободното си време… Защото, както е видно, проблемът за свободното време и вечерния час се оказва не в кръчмите, а в развиващите дейности и занимания с децата и младите хора… 

Как е правилно да бъде, оставаме на вас да решите…

А, може би трябва да попитаме и тях, за които става въпрос – съвременните млади хора, преминали вече през поредицата казуси на   различните ни социални, възпитателни и образователни „норми“… И, да си зададем въпроса: Защо са тези сълзи в очите им?…8 Отговора на Извънкласните занимания – да се провеждат в кръчмите, за по-сигурно

 1. М.Цветанова

  Съгл.чл.8 ал.3 детето трябва да е придружавано от родител, попечител или лице, което полага грижи за него, а съгл. ал.4, ако родителят, попечителят или лицето, полагащо грижа, не може да го придружи, то трябва да осигури друг пълнолетен придружител. Според чл.8 ал.(7) от същия закон (Нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по ал. 4 по ред, определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2.

  Видно обаче от НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА,/ПМС № 165 от 25.07.2003г/, в нея не е предвиден изричен ред за удостоверяване на това обстоятелство. Последното сочи на извода, че няма специална форма за удостоверяване качеството на придружител по св.чл.8 ал.4 от ЗЗД. Няма дори изискване, дали родителят трябва да осигури придружител конкретно за това излизане на обществено място или е достатъчно да осигури придружител по принцип. Няма изискване родителят да е разрешил или да знае дали детето му е на обществено място и кога, стига само да е осигурил придружител за това.

  Правоприлагащите нямат право да въвеждат задължения по-големи от предвидените в закона и последния, добър или лош, трябва да се спазва такъв какъвто е.

 2. Официален акт все още не е съставен, но съществува непрекъснат индиректен натиск от страна на административните мерки. И той е точно в смисъла „вменяване на вина“ по ЗЗД. При така стеклите се обстоятелства е невъзможно да се работи, защото те не само косвено, но и пряко се отразяват на пряката работа с децата и младите хора, като по този начин обуславят извънредно нездравословни психосоциални фактори на работната среда. А това, разбира се, се отразява и върху психичното здраве и благополучие на децата и младите хора – факт, изцяло противоречащ на ЗЗД.

 3. Здравейте! Акт ли е съставен на някой родител?
  Преди малко говорих с един инспектор от РПУ – Козлодуй. Човекът каза, че след като имате разрешение от общината за провеждане на кръжочна форма и родителите или попечителите са попълнили формуляр за посещение във въпросната форма не представлява проблем.
  Сподели, че петъците от питейните заведения най-редовно прибират непълнолетни и извикват родителите да си ги вземат от РПУ – то. Дори по този повод не си правят труда да пишат актове на родителите, а им дават устно предписание.
  Дори Вие да не придружавате децата след кръжочната форма до домовете им, то това не се приема, като нарушение, след като със знанието на родителите са били присъствени на кръжочна форма.
  Ако акт е съставен от служител на общината, имайки се предвид предписанието на Община Козлодуй за присъственост в ОДК, то въпросният служител издавайки такъв акт е надвишил правомощията си и е демонстрирал незнание относно разпоредбите на общината по отношение на гореспоменатото.
  Ако акта е съставен от полицията пишете, за да видим какво ще се направи.

  След излизане на акта, родителя или лицето на което е вменена вина по смисъла на ЗЗД, има законното право да го обжалва веднага.

 4. родител

  Предполагам че става въпрос за детския комплекс, макар че не е посочено – може би за да се запази комплекса от ненужни търкания и нездравословни спорове. Детето ми, вече студентка, е била дълго време в комплекса.Винаги ще съм благодарна на това време, в което дъщеря ми вместо да ходи по улиците, се прибираше запотена и щастлива в къщи.Изключително съм благодарна на тези занимания и не мога да разбера гледната точка на някои хора и институции.

 5. Да си спрат детето от занимания. Защо трябва другите деца да страдат и заниманията им да бъдат спирани? Щом така работи групата, родителите си преценяват и си дават или не си дават съгласието.

 6. Смешки! Щом родителите са дали съгласието си какъв е проблема?Ей аман от глупави мерки!!!

 7. Анонимен

  Доста компетентен коментар. Наистина, много въпроси изникват от този казус, още повече, че както е видно, това е малко странна забрана, като се има предвид, че много от заниманията в различни места в града се провеждат във вечерните часове след училище. Например, вечер в училище Кирил и Методий редовно се провеждат тренировки по бойно спортове. Как в това училище няма проблем? Те нямат ли страх от тъмното? Или си зависи от ръководството.Явно в това училище се гледа по друг начин на младите хора и потребностите им щом там няма проблем, за което – поздрави!

 8. Поля Игнатова

  Тъжно и несправедливо е, че органите за закрила на детето използват дадените им от закона правомощия нецелесъобразно, а в този казус дори в разрез със законовите разпоредби. В интерес на всички заинтересовани е да бъде взето бързо и окончателно решение, което да удовлетвори страните, да внесе яснота чрез конкретно изясняване на подходящите условия за нормално развитие на детето, както и на начините, чрез които тези условия могат да бъдат осигурени и защитени. На лице е необходимост да бъдат отстранени абсурдността, непоследователността и бездействието на натоварените със задължението да осигуряват закрила на детето, тъй като изброените пороци са реална предпоставка за бъдещи противообществени прояви. Също така самото бездействие в определени случаи, изброени от закона, е престъпление, а бездействащият субект носи наказателна отговорност.
  Интересно е как така нареченият „вечер час“ всъщност се превръща в един варен картоф, който институциите си прехвърлят и го претоплят само когато имат нужда от мотиви за решения, които нямат релевантна връзка със задълженията от чл.8 ал.3 Закон за закрила на детето или не целят подобрение на условията за нормално развитие на детето. Още по-любопитно е как тревогата относно спазването на вечерен час не е насочена главно към обществени места, в които се предлагат и продават алкохолни напитки и тютюневи изделия, а в предизборни периоди темата за вечерния час остава недискутирана. По време на избори „подстрекателите“(визират се ръководителите на извънкласни занятия) за неспазването на часовото ограничение се награждават с грамоти, а за децата, занимаващи се със спорт, танци и други, изникват различни мероприятия несъобразени с вечерния час: Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности чл.11 ал.4

  Ужасяващо е, но ако се вземе под внимание статистиката, голяма част трагични инциденти с деца не са свързани с посещаването на спорт, танци или рисуване, а с училищни пътувания или посещаването на обществени места, предлагащи алкохолни напитки.
  Относно порочният кръг от подходящи условия, виновни, бездействащи и прилагането на закона по метода „избирателна пропускливост“, следва да бъде посочен и случаят с почти „вековното“ саниране на училищата и детските градини в гр. Козлодуй, чиито последици остават за 2012 деца.

Трябва да влезете за да напишете коментар Вход