Работодатели – отличници

По материали на: http://www.gli.government.bg

Покана за участие в конкурс за национални награди по здраве и безопасност при работа през 2012г.

За трета поредна година Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” отправя покана към предприятията, регистрирани и опериращи на територията на България, да участват в конкурс за определяне на носители на годишните Национални награди по здраве и безопасност при работа.

Основната цел на инициативата е да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в страната и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място чрез активно включване на всички заинтересовани страни.

Както и през предходните две години, в конкурса за Национални награди по здраве и безопасност при работа през 2012г. могат да вземат участие предприятия от всички икономически дейности, като за целта те следва да попълнят и изпратят в съответния срок заявление за кандидатстване (по образец).

Кандидатите ще бъдат разпределени в три категории- малки, средни и големи предприятия, като всеки кандидат може да участва само в една от тези категории (в зависимост от числеността на персонала към момента на подаване на заявлението).

Не се допускат до участие предприятия, в които през настоящата година или в някоя от предходните две години е допусната смъртна злополука или злополука, довела до инвалидност.

Дисквалифицират се от участие и кандидати, за които се установи, че в заявлението за кандидатстване са попълнили неверни данни.

Победителите във всяка от посочените по-горе три категории, ще бъдат определени от специално създадена за целта комисия, чийто състав включва представители на ИА ГИТ, на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”, с чиято активна подкрепа се осъществява инициативата, както и на социалните партньори в страната.

Класирането ще се извърши въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените по преценка на съответния кандидат допълнителни материали (вкл. снимки, илюстрации, графики, диаграми и т.н.), като е възможно да бъде организирана и среща с представители на предприятието или посещение на място от Дирекция „Инспекция по труда” по местонахождение на последното.

Класирането на участниците ще бъде обявено на интернет страницата на ИА ГИТ.

Адресът, на който следва да се изпращат формулярите за кандидатстване, е :

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

бул. „Княз Александър Дондуков“ 3

гр. София 1000

Заявлението за кандидатстване може да бъде подадено и по електронна поща на e-mail адрес: aborisov@gli.government.bg, както и в деловодството на ИА ГИТ, респ. на съответната Дирекция „Инспекция по труда”.

Крайният срок за подаване на заявления е 21.11.2012г. /сряда/. Документи, подадени след тази дата, не подлежат на разглеждане.

В случаите, когато документите са изпратени по пощата или чрез куриерска служба, за дата на подаване се счита датата на пощенското клеймо, съотв. отбелязаната дата на подаване на пратката.

За контакти и допълнителна информация: Александър Борисов, тел.: 02/8101725, e-mail: aborisov@gli.government.bg.

Източник: ИА ГИТ


Трябва да влезете за да напишете коментар Вход