Същност


Център за личностно развитие „BARAKA“  представлява място за виртуален обмен и популяризация на творчески практики в областта на изкуството и духовното развитие, като средство за  себепознание и себеизменение през всички възрасти.

НАСОКИ

Подходът на центъра се основава на комплексната работа с личността и общностите, като целта е да се достигне до отделния човек, с неговите конкретни потребности и нагласи.

Работи се в няколко основни направления, които се преливат и са взаимно-свързани. Тяхното отделяне в структурата на дейностите е съвсем условно и е направено за улеснение в процеса на работа.

Методите  са илюстрирани с конкретни проекти, допълнително са включени и материали с образователна цел. Представени са специализирани практики и нови, алтернативни творчески подходи. Целта е те да станат достъпни и приложими за по-широк кръг от хора

Виртуалният център ще работи по отделни програми в областта на културата и личностното развитие, като идеята е да се добие вид на завършен цикъл, който да започва от първопричините и да завършва при пост – ефектите от развиващите дейности. Предвижда се непрекъснато обогатяване на методите и подходите, съобразно потребностите и очакванията на реалната среда.

На този етап, сайтът работи по виртуална  „Програма за развитие през целия живот”, чиито основни акценти са представени  в категориите:  „Галерия“; „Новини“; „Блог“ и „Аналитична психология – Арт зона“. Намерението е да бъдат присъединени в интернет повече хора към идеята за цялостна екология на личността, насочена към комплексното подпомагане в областта на психосоциално здраве и благополучие, и съобразена с редица европейски и национални документи, сред които:

- Икономическа стратегия „Европа 2020”
– Стратегия „Развитие през целия живот” – Й. Фандъкова
– Национална кампания „Участвай и променяй” – гражданско и здравно образование, социално благополучие и физическо и психическо здраве на децата
– Програма за образованието, науката и младежките политики в РБ, 2009 – 2013
– Национална стратегия за младежта 2010 – 2020
– Национална стратегия за учене през целия живот 2008 – 2013

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Значимите и интересни мнения и инициативи, свързани с личния поглед, ще бъдат внедрени в съавторство при изпълнението на инициативите в центъра.

Предварително изказваме благодарност на всички, включили се!